وارد شوید

آموزش کامپیوتر مبتدی تا تخصصی دوره های ICDL مایکروسافت آفیس ورد پاورپوینت اکسل اکسس آوتلوک فتوشاپ برنامه نویسی شبکه

نمای نمودار محور (PivotChart View)

نمای نمودار محور (PivotChart View)

اين نما ركوردها را با انجام توابع آماري روي آن ها ( مثل مجموع مقادير، تعداد و غيره )، بـه صـورت نمـودار
نشان مي دهد. در اين نما نيز همانند نماي Pivot Table View با كمك پنجره ي Field List، فيلـدهـاي مـورد
نظر انتخاب مي شوند.

امتیاز دهید:
ادامه مطلب
بازدیدها 419

نمای جدول محور (Pivote Table View)

نمای جدول محور (Pivote Table View)

اين نما از ويژگيهاي جديد Access2007 نسبت به نسخههاي قبلي آن است.
در اين نما مي توان همانند نماي DataSheet ستونها ( فيلدها ) و مقادير آنها را مشاهده كرد با اين تفـاوت
كه كاربر تعيين مي كند كه كدام يك از فيلدها نمايش داده شوند.
پس از ورود به اين نما هيچ فيلدي براي نمايش وجود ندارد، با كمك پنجره اي بـا عنـوان Pivot Table Field
List كه ليست تمام فيلدها را نشان مي دهد، مي توان فيلدهاي مورد نظر را براي نمايش انتخاب نمـود .(شـكل
2-11) براي اين كار كافي است نام فيلد مورد نظر خود را درگ كرده و آن را به درون صفحه واردكنيد.

امتیاز دهید:
ادامه مطلب
بازدیدها 372

نمای طراحی(Design View)

نمای طراحی(Design View)

در اين نما مي توان ساختار يك جدول شامل نام فيلدهاي تشكيل دهنده جدول و نوع دادهاي آنها را مشاهده
كرده و در صورت نياز اقدام به ويرايش آن ها نمود. ويرايش طراحـي جـدول شـامل حـذف و اضـافه نمـودن
فيلدها، تغيير نام فيلدها و تغيير نوع فيلدها ميباشد.

امتیاز دهید:
ادامه مطلب
بازدیدها 399

نوع داده ای Number

نوع داده ای Number

اين نوع داده اي ، خود شامل انواع مختلفي است كه در جدول 1 -4 ليست شده است . 

نوع داده ای Number


 

  مثال: براي جدول مشخصات كتاب (جدول 1-2) نوع دادهاي فيلدها در جدول 1-5 مشخص شده اند.

نوع داده ای Number

امتیاز دهید:
ادامه مطلب
بازدیدها 419

آشنايي با انواع داده

آشنايي با انواع داده

داشتن يك بانك اطلاعاتي خوب مستلزم طراحي صحيح است . اولين مرحله در طراحي يك بانك اطلاعاتي تعيين جداول مورد نياز براي موجوديت مورد نظر و سپس تعيين ستونها يا همان فيلدهاي مورد نياز براي جداول است . براي هر فيلد بايد يك نوع داده مناسب مشخص شود . نوع دادهي يك فيلد با توجه به مقاديري كه بايدبپذيرد تعيين مي شود . مثلا براي ذخيره تاريخ بايد نوع داده مخصوص آن و براي ذخبره انواع اعداد ، نياز به تعيين نوع داده ي عددي مناسب براي آنها است . تعيين نوع داده صحيح براي فيلدها ,از ورود مقادير نادرست درجدول جلوگيري مي كند. جدول 1-3 انواع دادههاي بانك اطلاعات Access 2007 را به همراه موارد
كاربرد و اندازه فيلد نشان ميدهد.

امتیاز دهید:
ادامه مطلب
بازدیدها 462